Reklamační řád pro zprostředkování servisu (RŘZS) - www.PalmHelp.cz

Reklamační řád pro zprostředkování servisu (RŘZS)


I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžný obchodní vztah mezi objednatelem (spotřebitelem) a společností EURiSCO design s. r. o. (dále jen zprostředkovatel). Tento reklamační řád je pro obě smluvní strany závazný a objednatel (spotřebitel) na něj byl zároveň dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako volně přístupný dokument ke stažení na servis.palmhelp.cz.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje zprostředkovatel ke každé servisní zakázce daňový doklad (faktura nebo stvrzenka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název úkonu/služby/zboží, množství, cena, datum uskutečnění prodeje apod.).


II.
Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí předmětu servisní zakázky objednatelem. Zákonná záruční doba na opravy trvá 3 měsíce. Zprostředkovatel může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud je záruční lhůta prodloužena nad 3 měsíce, je výsledná doba záruky vždy vyznačena na záručním listě.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. ve znění novel (zejména ustanoveními §§ 619 - 627) a tímto reklamačním řádem. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.


III.
Záruční podmínky

Objednatel je povinen zajistit prohlídku předmětu servisní zakázky co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny zjištěné závady plynoucí z přepravy zboží oznámit do druhého dne zprostředkovateli. Při pozdější reklamaci z těchto důvodů (neúplnost oproti avizovanému počtu balíků, porušení pásky s firemním logem, vnější poškození dodávky) se objednatel vystavuje riziku, že reklamace bude zamítnuta z důvodu mechanického poškození způsobeném objednatelem. Zprostředkovatel to zejména prokáže podepsaným přepravním dokladem o úplnosti a vnějším nepoškození obalu zásilky.

Objednatel má právo uplatnit záruku pouze na takový předmět zakázky, který vykazuje vadu shodného charakteru, pro kterou byla objednána původní servisní zakázka a nebo který vykazuje vadu způsobenou důsledkem provedení servisní zakázky, vztahuje se na něj záruční lhůta a servisní zakázka byla zprostředkována zprostředkovatelem (viz záruční list – nákupní doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je EURiSCO design s. r. o., Plzeňská 1700/9, 405 02 Děčín IV. Objednatel může také uplatnit reklamaci i přímo v odpovídajícím servisním středisku bez zprostředkovatelské pomoci zprostředkovatele.

Objednatel může vadný předmět servisní zakázky na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu zprostředkovatele. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat: předmět reklamace (včetně nezbytného příslušenství), kopii daňového dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje objednatele (zpáteční adresa, tel. číslo). Předmět reklamace musí být zabalen takovým způsobem, který zamezí jeho poškození při dopravě. Předmět reklamace, který bude zaslán na náklady zprostředkovatele nebude přijat! V případě zamítnuté reklamace bude předmět reklamace na náklady objednatele zaslán na jeho uvedenou adresu. Zprostředkovatel má v takovém případě nárok na úhradu nutných nákladů vzniklých v souvislosti se zprostředkováním řešení neoprávněné reklamace.

Zprostředkovatel neodpovídá za vady, na které byl objednatel v době před převzetím servisní zakázky upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá zprostředkovatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí objednatelem.

Objednatel je povinen doložit platnost záruky nejlépe předložením nákupního dokladu. Pokud byl předmět reklamace v minulosti již reklamován, musí též doložit doklady o všech předchozích reklamacích, v opačném případě bude na reklamaci pohlíženo jako na první v pořadí. V případě pochybností o oprávněnosti reklamace budou nároky objednatele ověřeny servisním střediskem, které servisní zásah původně provádělo.

Zprostředkovatel negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky zprostředkovatele nebo zprostředkovaného servisního střediska neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla objednatelem výslovně požadována ve Smlouvě o zprostředkování servisního zásahu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Zprostředkovatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro předmět servisního zásahu. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá zprostředkovatel žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením předmětu servisního zásahu,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c)
používáním předmětu servisního zásahu v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí obvyklému k používání věci,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o předmět servisního zásahu,
e) pokud byl předmět servisního zásahu nebo jeho část poškozen počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) předmět servisního zásahu byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) na předmět servisního zásahu, který byl upravován zákazníkem a v důsledku této úpravy došlo k poškození (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade firmware,
k) předmět servisního zásahu byl poškozen přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě, že předmět servisního zásahu je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) nebo vyplněním registračních údajů se objednatel stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na kvalitu provedené opravy, vady použitého materiálu, funkční vady související s provedenou opravou, vady vzniklé při montáži nebo instalaci provedené pracovníky zprostředkovatele nebo zprostředkované servisní organizace.

Předmět reklamace bude testován pouze na závadu písemně uvedenou objednatelem (v reklamačním formuláři, v přiloženém listu s popisem závady).

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. kapesní počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, utilita...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...) nebo jestliže data poškodil objednatel nebo třetí osoba, případné uvedení do funkčního stavu je podmíněno souhlasem objednatele s placenou opravou.

Při předání kapesního počítače, mobilního telefonu nebo zařízení/média pro ukládání dat k opravě, je povinností objednatele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Zprostředkovatel neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v kapesním počítači, mobilním telefonu a zařízení.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Zprostředkovatel upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném záložní médium (např. CD, DVD, HDD...).


IV.
Způsob vyřízení reklamace

Zprostředkovatel odpovídá objednateli za to, že u předmětu reklamace před převzetím objednatelem ověří kvalitu provedené opravy dle písemného zadání objednatele. V případě, že předmět reklamace při převzetí objednatelem není ve shodě se zadáním objednatele, má objednatel právo na to, aby zprostředkovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu znovu zprostředkoval uvedení předmětu reklamace do stavu odpovídajícího tomuto zadání. Není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny zprostředkování nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím předmětu servisního zásahu o rozporu se zadáním věděl a odsouhlasil jej nebo rozpor se zadáním sám způsobil.

Reklamace servisního zásahu zprostředkovatel zprostředkuje bez zbytečného odkladu.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zamítnuté reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od převzetí vyměněné věci objednatelem, nejpozději však uplynutím 30. dne od uplatnění reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoliv do převzetí objednatelem!

Po vyřízení reklamace zprostředkovatel upozorní na ukončení reklamace objednatele e-mailem, telefonicky nebo SMS. Pokud byl předmět reklamace zaslán přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslán na adresu objednatele, nedohodnou-li se obě strany jinak. V případě zamítnutí reklamace nemá objednatel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Prosíme, abyste při komunikaci související s reklamačním řízením používali číslo původní Smlouvy o zprostředkování servisního zásahu.


Vypracováno v souladu s občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a
zákonem o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.Tento reklamační řád je platný od 17. 10. 2006 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.Aktualizace: 17. 10. 2006Copyright © www.PalmHelp.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 18.11. 2004 (6136 čtenářů)

[ Zpět ]

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412